NHT GLOBAL Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer

  1. INTRODUKTION

I fortsättningen kommer NHT Global Europe S.r.l. att kallas ”NHT Global” eller ”företaget” medan NHT Globals oberoende distributörer kommer att kallas ”distributörer”.

Dessa regler och riktlinjer reglerar hur distributörer bedriver verksamhet med NHT Global. Dessa regler och riktlinjer tillsammans med ansökan och avtal för distributörer och kompensationsplanen (här kollektivt kallat ”avtalet”), som nu kan existera eller framöver kan komma att justeras, utgör det fullständiga och bindande avtalet och samförståndet mellan en av NHT Globals oberoende distributörer och NHT Global. Underlåtenhet att följa bestämmelserna i något av dessa dokument kan leda till uppsägning av avtalet.

. Jag kommer att vara ärlig och rättvis i mina förbindelser som distributör av NHT Global.

. Jag kommer att utföra min verksamhet på ett sätt som stärker mitt rykte och det positiva rykte som NHT Global har etablerat.

. Jag kommer att vara artig och respektfull mot alla personer jag kontaktar i mina aktiviteter som oberoende distributör för NHT Global.

. Jag kommer att uppfylla mitt ledarskapsansvar som sponsor vilket inkluderar utbildning, stöd och kommunikation med distributörerna i min organisation.

. Jag kommer inte att ge en felaktig bild av NHT Globals produkter eller kompensationsprogram.

. Jag kommer inte att sponsra eller försöka sponsra någon distributör för NHT Global direkt eller indirekt in i något annat nätverksmarknadsföringsprogram eller använda bedrägliga eller olagliga metoder.

. Jag inser att även min personliga erfarenhet och förmånerna från NHT Globals produkter, tjänster eller program kan tolkas som otillåten ”utvidgning av märkningsuppgifter”.

. Jag förstår och accepterar att jag är ensam ansvarig för alla finansiella eller juridiska förpliktelser som jag ådrar mig i min verksamhet som distributör och kommer att betala alla fordringar och utföra alla skyldigheter som krävs av en distributör.

 

  1. OBEROENDE DISTRIBUTÖR

Distributörens hemvist. Endast enskild eller juridisk person som är bosatt i EU (Europeiska unionen) är kvalificerad att bli distributör för NHT Global.

Oberoende entreprenörs status. Distributören är inte och kan inte under några omständigheter betraktas som en anställd och kommer därför inte heller att behandlas som anställd av skattemässiga skäl.

Alla distributörer är oberoende entreprenörer som bedriver egen verksamhet. Distributörer ska inte anses vara köpare av en franchise, inte heller skapar avtalet mellan NHT Global och dess distributörer ett anställningsförhållande, en agentur, ett partnerskap eller en gemensam verksamhet. Distributörer betraktas som slutkundsförsäljare som arbetar med provisioner på ett icke kontinuerligt sätt. Distributörer är strängt förbjudna att ange eller antyda, vare sig muntligt eller skriftligt, att deras förhållande är något annat än vad som beskrivs ovan. Distributörer har ingen befogenhet att binda NHT Global till några förpliktelser. Varje distributör uppmanas att planera sina egna timmar och bestämma sina egna metoder, så länge som han eller hon uppfyller villkoren i avtalet.

 

Affärsuppförande. Distributörer ska utföra alla sina affärsverksamheter på ett professionellt och etiskt sätt, vilket kommer att öka distributörens anseende och NHT Globals positiva rykte. Distributörer kommer inte att delta i något beteende som kan vara negativt för bilden av NHT Global eller någon annan distributör. Distributörer ska vara artiga och respektfulla mot varje person som kontaktas, inklusive anställda och chefer på NHT Globals huvudkontor, och kommer att utföra sin distributörsstatus på ett sätt som visar respekt för produkterna och professionalismen hos NHT Global och dess övriga distributörer. En distributör kommer under inga omständigheter att tala nedsättande om eller handla i strid med NHT Globals namn eller rykte i samband med marknadsföring av NHT Globals produkter eller missbruka konfidentiell eller patentskyddad information eller affärshemligheter (inklusive listor med distributörers namn och adress) för användning av distributören eller andra.

 

Inget inköp krävs. Ingen distributör är skyldig att köpa någon av NHT Globals produkter eller tjänster eller något av dess program.

 

Distributörsregistrering. NHT Global tillhandahåller följande tjänster till sina distributörer: en anpassad webbplats för marknadsföring som inkluderar webbhotell. NHT Global tillhandahåller också ett backoffice, som är ett administrativt verktyg där distributören kan hantera sin verksamhet, se onlineverktyg och ladda ner marknadsföringsmaterial, granska kalkyler och utbetalningar av provisioner och få tillgång till tidigare distributörsinköp.

 

Distributörsrättigheter. Alla distributörer har tillstånd att köpa och marknadsföra NHT Globals produkter och att delta i NHT Globals kompensationsplan. Alla NHT Globals distributörer kan sponsra nya distributörer.

 

Laglig ålder. Distributörer måste ha uppnått laglig ålder för att i sitt land, sin stat eller sin vistelseort få driva en verksamhet med NHT Global.

 

Gifta par. Varje deltagare eller juridisk person är begränsad till ett distributörskap. Makar kan ha var sitt distributörskap med NHT Global. Makarna måste vara i samma linje av sponsorskap, och en make/maka kan inte vara direkt eller indirekt associerad med distributörspositioner i andra downlineorganisationer. En makes/makas handlande kommer att tillskrivas båda makarna.

 

Fiktiva eller antagna namn. En person eller en verksamhet får inte använda ett fiktivt eller antaget namn när man ansöker som distributör eller använda identiteten hos en annan person eller verksamhet som inte kommer att vara associerad med distributörskapet. Ingen får ange ett personnummer eller momsregistreringsnummer som inte tilldelats den primära personen eller verksamheten för distributörskapet.

 

Momsregistreringsnummer. Distributören ska ge NHT Global sitt momsregistreringsnummer och en kopia av sitt momsregistreringsbevis så snart han:

– blir distributör hos NHT Global, om han redan är momsskyldig

– erhåller ett momsregistreringsnummer enligt momsskattelagen

 

Utbetalning av provisioner. Utbetalning av provisioner ska ske en gång i veckan.

 

Fakturering. NHT Global kan utfärda fakturor gällande provisioner på distributörers vägnar, när det krävs enligt lagen.

 

Efterlevnad av lagen. Alla distributörer ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar samt lokala regler och föreskrifter i driften av sin verksamhet. Alla distributörer ansvarar för sina egna ledningsbeslut och utgifter, inklusive alla beräknade inkomster och skatt för privatpersoner. Eftersom distributörer inte är anställda av NHT Global, är inte NHT Global ansvariga för betalning eller sambetalning av anställningsförmåner.

 

Inga exklusiva områden. Det finns inga exklusiva områden för rekryteringsändamål, ej heller ska någon distributör antyda eller ange att han eller hon har några exklusiva territoriella rättigheter. Det finns inga geografiska begränsningar för distributörers sponsring utom i de länder som ännu inte officiellt har öppnats upp av NHT Global.

 

Andra tjänster och produkter. Distributörer är inte förbjudna att sälja tjänster och produkter från andra företag men direkt eller indirekt marknadsföring av dessa produkter och tjänster till NHT Globals distributörer är begränsat till dem man personligen sponsrar. En distributör som bryter mot denna regel riskerar förlusten av köprättigheter, eventuellt upphävande eller uppsägning av avtalet och deltagande i NHT Globals kompensationsplan, förutom andra åtgärder som NHT Global kan ha rätt att vidta.

 

Rekrytering till annat nätverksprogram. Rekrytering av andra direkt eller indirekt, oavsett om det är skriftligt, talat eller underförstått från en (1) distributörsorganisation hos NHT Global till en annan organisation, är strängt förbjudet.

 

Medicinsk behandling, medicinskt godkännande och terapi. Distributörer förstår att de inte direkt eller indirekt kan säga att någon av NHT Globals produkter är statligt godkända eller att någon diagnos, utvärdering, prognos, beskrivning, behandling, terapi eller hantering eller något botemedel mot sjukdom eller krämpa kan förbättras genom konsumtion eller användning av produkten. Distributörer förstår att NHT Globals produkter inte erbjuds som, är avsedda för eller anses vara medicinsk behandling av någon störning eller sjukdom, vare sig mental eller fysisk.

 

III. SPONSORSKAP, UTBILDNING OCH UPPSÄGNINGSVILLKOR

 

Sponsring. Distributörer har rätt att sponsra andra distributörer i Italien, Europa och andra länder som officiellt öppnats upp av NHT Global i NHT Global-programmet. Distributörer kompenseras emellertid endast för generering av försäljning av produkter, inte för att sponsra nya distributörer in i programmet.

 

Försäljning eller överföring av distributörskap. Ett distributörskap får endast säljas eller överföras till en icke-distributör efter en period på sex (6) månader i den ursprungliga distributörens namn. Ett slutfört och attesterat formulär för försäljning eller överföring ska skickas till supportavdelningen. När en sådan försäljning eller överföring godkänts och accepterats kommer den tidigare ackumulerade volymen att tas bort.

 

Placeringsändringar. Ändring av placering kan begäras inom tre (3) dagar från dagen för registrering. Sådana justeringar kräver skriftligt tillstånd riktat till supportavdelningen och lämnas genom den personliga backoffice som tillhör sponsorn samt den distributör som ska flyttas och i vissa fall även en upline-distributör.

 

Sponsorändring. Ändring av sponsor är inte tillåtet. Sponsorändringar kan emellertid göras om de rapporteras till supportavdelningen inom tre (3) arbetsdagar. Sponsorändringar måste begäras från distributörens backoffice hos den nuvarande (ursprungliga) sponsorn, där orsaken måste anges.

 

Förvärv av verksamhet. En distributör som önskar förvärva intressen i en annan distributörs verksamhet måste först säga upp sin distributörsstatus och vänta i en period på sex (6) månader från dagen för uppsägningen innan han blir berättigad till ett sådant köp. Alla sådana transaktioner måste lämnas in kompletta genom att man fyller i ett formulär för försäljning eller överföring som skickas till NHT Globals supportavdelning och blir föremål för godkännande av bolaget.

 

Personuppgifter. NHT Global fäster stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter och respekterar individens integritet. NHT Global som personuppgiftsansvarig samlar in, använder och lagrar personuppgifter och enskilda personers val när det gäller användning, åtkomst, korrigering och radering av personuppgifter. Läs mer (hyperlänk till Integritetspolicy).

 

Utbildningskrav. Distributörer är skyldiga att försäkra sig om att distributörer de sponsrar får tillräckligt med utbildning. ”Tillräcklig utbildning” ska inkludera, men inte vara begränsad till, utbildning om regler och riktlinjer, kompensationsplan, produktinformation, sunda affärsmetoder, försäljningsstrategier och etiskt affärsbeteende. En sponsor måste upprätthålla en fortlöpande, professionell ledarskapsförbindelse med distributörer i sin organisation och måste uppfylla skyldigheten att utföra en samvetsgrann övervaknings-, försäljnings- eller distributionsfunktion vid försäljning eller leverans av produkter och tjänster till slutkonsumenten.

 

Frivillig uppsägning. Varje distributör kan frivilligt säga upp sin distributörsstatus genom att inte förnya den när han blir ombedd eller genom att skicka ett skriftligt meddelande till NHT Globals supportavdelning. Uppsägningen gäller från mottagandet av ett sådant meddelande. En distributör som säger upp sitt distributörskap får inte åter ansöka varken individuellt eller med ekonomiska intressen i någon annan distributörs verksamhet under en period på sex (6) månader från uppsägningsdatumet.

 

Avstängning. NHT Global förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med en distributörsposition när det har fastställts att distributören har brutit mot bestämmelserna i avtalet, inklusive bestämmelserna i regler och riktlinjer som kan ändras eller bestämmelserna i gällande lagar och standarder för rättvis handel. Sådan ofrivillig avstängning görs av NHT Global efter eget gottfinnande. NHT Global kommer att meddela distributören via antingen vanlig post eller e‑post vilken skickas till den adress som senast angavs för distributören hos NHT Global. I händelse av avstängning samtycker distributören till att omedelbart sluta framställa sig själv som distributör för NHT Global.

 

Under tiden avstängningen undersöks kommer eventuell provision, förmån eller bonus som förfaller till betalning att skjutas upp av NHT Global i avvaktan på en lösning. Om överträdelsen anses obekräftad eller om överklagan är utvärderad och accepterad av NHT Global, ska avstängningen upphävas och eventuell provision, förmån eller bonus kommer att betalas ut till distributörskapet. Under avstängningsperioden kan NHT Globals produkter och tjänster köpas av den avstängda distributören till distributörskostnad. Den avstängda distributören har emellertid inte rätt att framställa sig själv som distributör eller marknadsföra sin distributörsverksamhet eller produkterna under den aktuella avstängningsperioden. I de fall där gällande lag är inkonsekvent med eller kräver ytterligare eller annan åtgärd än vad som angetts ovan ska detta förfarande automatiskt ändras för att överensstämma med bestämmelserna för invånarna i det särskilda landet.

 

Om en distributör har stängts av för felaktigheter under en bestämd tidsperiod har han eller hon inte rätt att tjäna in provisioner eller förmåner under avstängningsperioden.

 

Uppsägning. En distributör kan sägas upp och relevanta avtal kan upphöra att gälla om något av villkoren i avtalet har brutits. Meddelande om uppsägning, vari skälen för åtgärden anges, ska lämnas skriftligen till distributören och skickas antingen via vanlig post eller e-post.

 

Överklagande. En avstängd eller uppsagd distributör kan överklaga åtgärden genom att skicka in en skrivelse till NHT Globals juridiska avdelning där grunderna för överklagandet anges. Överklagandet ska vara NHT Global tillhanda inom tio (10) arbetsdagar från dagen för NHT Globals meddelande eller enligt instruktionerna i meddelandet.

 

Om en distributör lämnar in en överklagan i tid, kommer NHT Global att granska den och sedan meddela distributören och den klagande parten om sitt beslut.

 

Om överklagandet nekas baserat på dokumentation och bevis som presenterats mot distributören, ska avstängningen eller uppsägningen förbli i kraft från och med datumet för NHT Globals ursprungliga meddelande.

 

Arvtagare. Vid en distributörs död ska distributörsverksamheten, utan hinder av andra bestämmelser i detta avsnitt, överlämnas till sin efterträdare enligt lag, förutsatt att efterträdaren gjort anspråk på den genom att lämna in ett ifyllt formulär för försäljning eller överföring till NHT Globals supportavdelning tillsammans med certifierade kopior av dödsintyget och testamente, sista viljan eller annat rättsligt dokument. Arvtagaren är därefter berättigad till alla rättigheter och omfattas av alla skyldigheter som vilken som helst annan distributör. Dessutom måste arvtagaren vara av lagstadgad ålder i sitt hemland.

 

Skilsmässa eller upplösning av verksamhet. Under tiden skilsmässan eller upplösningen av verksamheten behandlas måste båda parter anta en av följande metoder:

 

. En av parterna får, med skriftligt samtycke från den andra, driva verksamheten med NHT Global i enlighet med ett skriftligt uppdrag från NHT Global att handla direkt och ensamt med den andra makan eller aktieägaren, partnern eller förvaltaren.

. Parterna kan fortsätta att driva verksamheten med NHT Global gemensamt på affärsmässig basis, varvid all ersättning som betalas av NHT Global kommer att betalas i distributörernas gemensamma namn eller verksamhetens namn och delas upp som parterna själva kommer överens om sinsemellan.

 

På liknande sätt kommer NHT Global under inga omständigheter att dela upp provisioner och bonuscheckar mellan makar i skilsmässa eller medlemmar i upplösande verksamheter. NHT Global kommer endast att erkänna en (1) downlineorganisation och kommer endast att utfärda en (1) provisionscheck per verksamhet hos NHT Global per provisionscykel. Provisionscheckar ska alltid utfärdas till samma person eller verksamhet. Om parter i ett skilsmässo- eller upplösningsförfarande inte kan lösa en tvist om provisioner och ägande av verksamheten ska avtalet ofrivilligt avslutas.

 

Om en tidigare make/maka eller före detta verksamhet helt har avstått från alla rättigheter till sin ursprungliga affärsverksamhet hos NHT Global är de fria att anmäla sig till en valfri sponsor som de själva väljer, så länge som de uppfyller den väntetid som satts av NHT Global. I sådana fall har inte den tidigare makan eller parten någon rätt till någon distributör i sin organisation eller någon tidigare distributör.

 

Icke-konkurrens. Under avtalets löptid åtar sig varje distributör att inte konkurrera med NHT Globals skyddade affärsintressen genom att sälja eller marknadsföra andra produkter eller möjligheter som konkurrerar med NHT Globals produkter eller tjänster (gällande försäljning eller marknadsföring av icke-konkurrerande tjänster eller produkter, se begränsningen som beskrivs under ”Andra tjänster och produkter”).

 

Leverantörens konfidentialitet. NHT Globals affärsrelationer med sina säljare, tillverkare och leverantörer är konfidentiella. En distributör får inte direkt eller indirekt kontakta, eller kommunicera med, någon representant, leverantör, tillverkare eller säljare utom vid ett av NHT Globals sponsrade event där representanten är närvarande på begäran av NHT Global. Överträdelse mot denna förordning kan leda till upphörande av distributörsfördelarna och eventuella skadeståndsanspråk för den skada i relationen till leverantören, tillverkaren eller säljaren som distributörskontakten kan ha orsakat.

 

  1. VARUMÄRKE, LITTERATUR OCH REKLAM

 

Varumärke. Namnet på NHT Global och namnet på alla NHT Globals produkter, tjänster och program är varumärken som tillhör, och ägs av, NHT Global. Endast NHT Global har tillstånd att producera och marknadsföra produkter och litteratur under dessa varumärken. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bilder, domäner, broschyrer, videor, domänadresser, e-postadresser och andra utbildnings- eller marknadsföringsmaterial och alla reklammaterial såsom, men inte begränsat till, t‑shirts, kepsar, nålar, magnetiska skyltar osv. Användning av NHT Globals namn på något objekt som inte tillverkats eller godkänts av NHT Global är förbjudet, med undantag av det sätt som beskrivs nedan:

 

Erica Eriksson

NHT Global Independent Distributor

 

Obs: Ingen annan variant kan användas för att beskriva distributörens förbindelse med NHT Global.

 

Tryckta visitkort eller brevhuvud. NHT Globals oberoende distributörer har inte rätt att skapa egna visitkort eller egen grafik för brevhuvud med NHT Globals namn eller varumärke. Endast godkända varianter och formuleringar av NHT Global är tillåtna.

 

Företagslitteratur. Endast officiell litteratur från NHT Global kan användas för att presentera NHT Globals produkter eller NHT Globals kompensationsplan. Banderoller, mässmaterial och annat relaterat reklammaterial måste i förväg godkännas skriftligt av NHT Global. Artiklar på företagets hemsida och distributörens webbplatskopia kan hämtas för reklamändamål.

Reklam. Endast material godkända av NHT Global får användas i reklamsyfte i utskrifter, radio och tv, på internet eller i elektronisk eller annan media. Ingen person ska använda NHT Globals namn, logotyper, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material i någon reklam eller något tillverkat av NHT Global utan skriftligt tillstånd från NHT Globals juridiska avdelning.

Internet och webbplatspolicy. Distributörer som vill annonsera på internet måste helt följa dessa regler och riktlinjer, och all internetreklam måste föregås av skriftligt godkännande från den juridiska avdelningen som efter eget gottfinnande kan välja att av vilken anledning som helst inte godkänna reklammaterial, inklusive, och utan begränsningar, material som publicerats eller som försökt publiceras på internet.

– Distributörerna måste vara aktiva i sin distributörsverksamhet för att få tillstånd till en godkänd webbplats.

– Distributörer som vill ha en egen webbplats för att marknadsföra sin verksamhet för NHT Global måste begära och motta ett godkännandenummer, som ska visas på webbplatsens hemsida, via e-post från den juridiska avdelningen innan de publicerar webbplatsen eller registrerar någon sökmotor. Inga muntliga godkännanden kommer att beviljas. Innan du lämnar in webbplatsinformation för godkännande är det viktigt att alla hyperlänkar fungerar korrekt. Alla ändringar på en distributörs sedan tidigare godkända webbplats måste lämnas in för granskning och godkännande. Underlåtenhet att följa detta är en överträdelse mot NHT Globals regler och riktlinjer och kan resultera i avstängning eller uppsägning av positionen som distributör.

– Distributörswebbplatser måste omedelbart och utan tvekan kännas igen som en webbplats för oberoende distributörer för NHT Global. Identifiering som en oberoende distributör måste visas tydligt på startsidan, såväl som alla huvudsidor (dvs. produktsidor, grundläggande information, rekommendationer osv.).

– Inga andra produkter, program eller företag kan nämnas, illustreras eller hänvisas till på något sätt på någon webbplats där NHT Globals produkter eller program presenteras.

– Inga produktnamn eller ord som är registrerade av NHT Global får användas som en del av en distributörs webbadress eller domännamn. Distributörer måste vara säkra på att få godkännande innan de köper URL-adresser, eftersom NHT Global inte betalar för att få det ersatt.

– Inga länkar till någon annan webbplats än till distributörssidan hos NHT Global är tillåtna.

– Inga påståenden om förbättrad hälsa eller botande och inte heller några produktjämförelser får göras i någon produktinformation.

– Distributörer har inte rätt att presentera några intäkts- eller försäljningssiffror, förutom egna dokumenterade individuella intäkter. Inga checkar får reproduceras eller visas på något sätt. Vid användning av resultaträkningar måste dessa uttalanden vara verifierbara och korrekta.

– Alla distributörswebbplatser är underställda federala, statliga och lokala lagar och förordningar. Godkännande av distributörswebbplatsens innehåll garanterar inte att den följer lagen enligt de styrande organen i en distributörs geografiska område.

Följande uttalanden måste ingå i varje distributörs webbplats:

”Dessa produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar.”

”Som med alla kosttillskott, konsultera din läkare innan du påbörjar en behandling, särskilt om du har några befintliga hälsoproblem. Läs alltid och följ anvisningarna på etiketten.”

”Intäktsresultaten som nämns i denna publikation kanske inte är representativa för dina resultat. Dina resultat som distributör för NHT Global beror på din individuella insats och företagsamhet.”

”Information och bilder om produkter, företaget och marknadsföring är upphovsrättsskyddade av NHT Global och får endast användas efter erhållet tillstånd.”

 

Domännamn. Distributörer får inte använda eller försöka registrera ett domännamn på internet som innehåller något av NHT Globals handelsnamn, varumärken, servicemärken, produktnamn, företagsnamn eller några varianter som härleds från dem.

 

Auktionsförsäljning. Distributörer får inte sälja eller marknadsföra NHT Globals produkter via liveauktioner, tysta auktioner, internetauktioner eller någon annan typ av auktioner.

Mässor. Med skriftligt godkännande från NHT Global kan distributörer få visa NHT Globals produkter och möjligheter på mässor. Begäran om deltagande på mässor måste skickas in skriftligt till NHT Global minst två (2) veckor före mässan. Man måste ha fått skriftligt godkännande från NHT Global innan man deltar i sådana event. NHT Globals produkter och möjligheter är de enda produkter och möjligheter som kan erbjudas i montern på mässan. Endast marknadsföringsmaterial som godkänts av NHT Global får visas eller distribueras.

Inkomstpåståenden. Distributörer får inte visa provisionscheckar för rekryteringsändamål, eller av någon annan anledning, eller framföra särskilda synpunkter på eller påståenden om inkomster.

Intervjuer med media. Distributörer är förbjudna att bevilja radio-, tv-, tidnings-, tabloid- eller tidskriftsintervjuer eller göra offentliga framträdanden eller göra någon form av uttalande till offentlig media för att ge publicitet åt NHT Global eller dess produkter eller sin egen verksamhet för NHT Global utan att i förväg fått uttryckligt skriftligt godkännande från NHT Global. Alla mediekontakter och förfrågningar måste samordnas via NHT Global och måste innehålla en fullständig beskrivning av intervjuformat och plats.

Distributörsutbildning. Distributörer ansvarar för deltagande i utbildningen av de distributörer de sponsrar. Hjälp för utbildning ges i NHT Globals litteratur och i andra träningsverktyg såväl som på internet. Vidare kan distributörer delta i lokala och regionala workshops för distributörer.

Ompackning förbjuden. Ompackning av NHT Globals produkter för återförsäljning är under alla omständigheter strängt förbjudet.

 

  1. UTBETALNING AV BONUS OCH FÖRMÅNER

 

Distributörsansökan och avtal. Bonusar och förmåner kan inte betalas ut förrän en ifylld distributörsansökan och ett avtal har tagits emot och godkänts av NHT Global. Bonusar betalas ENDAST ut på försäljningen av NHT Globals produkter. Inga bonusar betalas ut vid inköp av försäljningsmaterial, säljstöd eller för rekrytering av distributörer.

Provisioner. Minimibeloppet för utbetalning av provisionscheckar är 100 USD. Om det intjänade beloppet är mindre än det beloppet kommer det att ackumuleras tills beloppet överstiger 100 USD.

 

  1. KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV VAROR

 

Inga inköp krävs för att bli en distributör hos NHT Global. Det krävs inte några inköp för att bli en distributör hos NHT Global. NHT Globals distributörer har rätt att köpa produkter från NHT Global till ett rabatterat pris.

Lagerhållning förbjuden. NHT Globals framgångar är beroende av återförsäljning till slutkunder. Därför vill vi avråda från alla former av lagerhållning. NHT Global inser att distributörer kan behöva köpa vissa produkter i rimliga mängder för egen användning och till nya distributörer som de sponsrar.

Kreditkortsinköp. Kreditkortsinköp kan endast göras av den person vars namn står på kreditkortet. En distributör som använder en annan persons kreditkort för att betala för inköp riskerar att få sitt distributörskap avstängt i väntan på utredning och beslut angående dessa klagomål på obehöriga kreditkortsinköp. NHT Global anser att sådana transaktioner är bedrägliga och kommer att rapportera dem till de behöriga myndigheterna för behandling.

Justering av provision. En upline-distributör som påverkas av returnerade produkter till NHT Global kommer följaktligen att få justeringar i sina provisioner, förmåner och bonuskonton, personliga volymer osv. baserat på alla provisioner och bonusar som betalas på den returnerade produkten.

Bonusinköp. Bonusinköp inkluderar (1) registrering av en person eller verksamhet som en distributör för NHT Global utan kännedom om eller utförande av ett distributörsavtal för en sådan person eller verksamhet; (2) en bedräglig distributörsregistrering av en person eller verksamhet; (3) registrering eller försök till registrering av icke-existerande personer eller verksamheter som distributörer (spökidentitet); eller (4) användning av ett kreditkort på uppdrag av en distributör när distributören inte är kontoinnehavare av kreditkortet. Bonusinköp utgör ett väsentligt avtalsbrott mot dessa regler och riktlinjer och är strängt förbjudet.

Fraktkostnader. Fraktkostnader kommer automatiskt att beräknas. Metoden för frakt av paket kommer att bestämmas av NHT Global baserat på olika faktorer som vikt och destination.

Obs: Om mottagaren av en order som skickats från NHT Global vägrar ta emot en leverans och paketet därför returneras till NHT Global kommer statusen för beställande distributör att sättas till ”inaktiv” i avvaktan på beslut om leveransvägran. Returkostnader kommer att dras från distributörens konto.

Returnerade paket. Om ett paket returneras på grund av distributörens fel eller om paketet inte hämtades i rätt tid och därför returneras, debiterar NHT Global distributören en returavgift.

Skadat gods. Fraktföretaget ansvarar för skador som uppstår efter det att de tagit fysiskt ansvar för varorna. En distributör som tar emot skadade varor bör:

 

Acceptera leverans.

Innan föraren åker, se till att dokumentera på leveranskvittot antalet lådor som verkar vara skadade.

Spara den skadade produkten och lådan för inspektion av fraktföretaget.

Bestäm en tid med fraktföretaget då de skadade varorna kan inspekteras.

Skicka ett kravanspråk till fraktföretaget.

Meddela NHT Globals kundserviceavdelning.

 

Bristande leverans. Efter att en leverans har tagits emot har varje distributör fem (5) arbetsdagar på sig att rapportera eventuella brister. När det är meddelat och verifierat kommer NHT Global att skicka saknade artiklar till adressen enligt den ursprungliga beställningen.

Prisändringar. Alla NHT Globals produkter och listpriser kan ändras utan förvarning.

Detaljhandelsbutiker. NHT Global är ett direktförsäljningsbolag. Vår framgång bygger på att sälja direkt via våra distributörer (en till en) till konsumenten på ett personligt och omsorgsfullt sätt. För att upprätthålla denna personliga kontakt med våra kunder och för att ge alla distributörer samma möjligheter att sälja NHT Globals produkter till konsumenter lägger NHT Global vissa begränsningar på försäljningen av sina produkter till eller genom detaljhandelsbutiker.

Ingen distribution av produkter är tillåten via butiker såvida inte NHT Global i förväg har gett sitt skriftliga godkännande.

NHT Global kommer att ensamt avgöra om ett kommersiellt företag kränker reglerna, andan eller avsikten med riktlinjerna och förbehåller sig rätten att ändra, korrigera eller återkalla sitt godkännande av de nuvarande affärsvillkoren.

Inaktiva distributörspositioner. Eventuella distributörspositioner som inte har aktiverats inom 30 (trettio) dagar från registreringsdatumet med en betald produktorder eller betald backoffice kommer att betraktas som frivilligt uppsagd och kommer inte att vara berättigade till att åter aktiveras vid ett senare tillfälle. En distributör som inte har aktiverat sin position i tid kan dock alltid registrera sig igen. Dessutom kommer inaktiva positioner som inte visar någon order med bokfört värde och ingen backoffice-tjänst att avslutas av NHT Global efter 90 (nittio) dagar från inaktivt datum.

 

VII. SLUTKUNDSGARANTI OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY

 

Returer från slutkund. NHT Global erbjuder 30 (trettio) dagars 100 % (ett hundra procent) ovillkorlig återbetalning av pengar på produkter till alla slutkunder. Varje distributör för NHT Global är genom sitt avtal och dessa regler och riktlinjer skyldig att uppfylla denna garanti. Före slutförandet av slutkundsförsäljningen måste en distributör lämna upplysningar om rätten att avbeställa en order, vilket också föreskrivs i NHT Globals orderformulär. Om en slutkund av någon anledning inte är nöjd med någon av NHT Globals produkter kan slutkunden lämna tillbaka den oanvända delen av produkten, med förbehåll för villkoren som anges i orderformuläret, inom 30 (trettio) dagar, i utbyte mot en ersättande produkt eller en annan produkt eller så kan slutkunden få fullständig återbetalning motsvarande köpesumman av produkten.

Tillstånd för retur av produkt. Innan någon produkt kan returneras till NHT Global, oavsett om det gäller ett fraktfel, retur från slutkund, skadad produkt eller avbeställning, måste distributören kontakta NHT Globals supportavdelning via e-post för att få ett returnummer (RMA). Eventuella paket som tas emot utan sådan identifiering tydligt synlig på paketets utsida kommer inte att accepteras.

Kvalitetskontroll (QC). NHT Global ersätter, inom de obligatoriska tidsfristerna enligt gällande lag, alla produkter som befunnits vara defekta. Ingen produkt ska emellertid returneras till NHT Global innan ett godkännande getts av supportavdelningen. Det krävs att följande procedur följs för att säkerställa att ersättningsprodukten skickas:

En skriftlig begäran måste lämnas in tillsammans med orsaken till begäran, en betalningsverifikation, en kopia på beställningsformuläret samt packsedeln. Vid anmälan kommer NHT Global att instruera distributören om vart denne ska sända produkten och kommer att utfärda ett RMA (returnummer), vilket måste skrivas tydligt på utsidan av det returnerade paketet. Efter mottagandet och verifieringen kommer NHT Global att skicka ut ersättningsprodukter.

Returer efter uppsägning. Om distributörer har köpt produkter medan avtalet gällde kan alla produkter i ett AKTUELLT, ÅTERANVÄNDBART OCH ÅTERFÖRSÄLJNINGSBART skick returneras av distributören inom 12 månader, oavsett orsak, och NHT Global återbetalar distributören minst 90 % (nittio procent) av den ursprungliga nettokostnaden minus de provisioner distributören fått. Obs: Kompenserar bara provisioner som uppnåtts till följd av produktreturen.

NHT Global återköper varulager under följande villkor:

1) Det är ENDAST de som avslutat sitt distributörskap som är berättigade till återbetalning av produktreturer.

2) Produkter får inte ha köpts från kampanjpaket.

3) Produkterna måste fortfarande vara säljbara. Produkterna är inte säljbara om de köptes in efter produktens kommersiellt rimliga, användbara eller hållbara livstid på mindre än 10 månader, eller om företaget tydligt beskrev före inköpet att produkten var säsongsvara, utgången eller en särskild reklamprodukt och därmed inte föremål för återköp.

Om distributören avslutar sitt distributörskap genom att skicka ett skriftligt meddelande till NHT Global inom tio (10) arbetsdagar från undertecknandet av distributörsansökan och avtalet ska distributören på egen bekostnad returnera alla varor och allt material som köpts in från eller tagits emot av företaget i intakt och gott skick, och om sådan returnering görs ska företaget återbetala alla betalade belopp till distributören.

Om ett varulager returneras som inte uppfyller ovanstående villkor för returer kommer sådana varor att kvarhållas under en period på trettio (30) dagar och under den tiden har distributören rätt att begära tillbaka dessa varor. Distributören betalar alla fraktkostnader. Om denna begäran inte mottas av NHT Globals supportavdelning under den angivna tidsperioden, förbehåller sig NHT Global rätten att förstöra sådant varulager utan ytterligare ersättning till den distributör som lämnat in den för granskning. För att säkerställa att återbetalning utfärdas i tid ska följande steg tillämpas:

En skriftlig förfrågan måste lämnas in via e-post till NHT Globals supportavdelning med tydlig hänvisning till det avslutade distributörskapet som skäl för returen av produkterna.

Efter mottagandet av den korrekta informationen kommer NHT Global att instruera distributören vart produkterna ska skickas samt ge ett RMA (returnummer) som måste vara tydligt synligt på utsidan av paketet. (Eventuell retur utan denna information synlig på utsidan av paketet kommer utan undantag vägras tas emot.) NHT Global kommer att utföra återbetalningen inom cirka trettio (30) dagar från dagen för mottagandet av godkända varor.

Distributören tar på sig kostnaden för att skicka varorna till NHT Global.

Distributören tar ansvar för att packa och skicka produkterna på ett sätt som säkerställer att de kommer fram i tid och utan skador.

Återbetalningar kommer att genomföras på samma sätt som betalningen mottogs. Detta innebär att om ett kreditkort initialt användes kommer samma kreditkort att få återbetalningen.

Utbyten. NHT Global accepterar inte produktutbyten från distributörer.

VIII. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Dokumentation. NHT Global uppmuntrar alla sina distributörer att upprätthålla fullständiga och korrekta register över sina affärstransaktioner. NHT Global kan utöva sin möjlighet att begära utdrag gällande försäljning eller andra frågor som beskrivs häri eller enligt gällande lag.

Tillägg. För att upprätthålla ett lönsamt marknadsföringsprogram i föränderliga ekonomiska förhållanden eller rätta sig efter förändringar i federala, statliga eller lokala lagar förbehåller NHT Global sig rätten att efter eget gottfinnande och utan förvarning ändra de regler och riktlinjer som anges här, sina distributörspriser eller rekommenderade slutkundspriser, produkttillgänglighet och formuleringar, samt sin kompensationsplan, som det anses lämpligt. Sådana ändringar av regler och riktlinjer och kompensationsplaner och alla andra ändringar ska utgöra en bindande del av avtalet när det publiceras på NHT Globals officiella webbplats. Det är distributörens ansvar att hålla sig à jour med aktuell och uppdaterad information, och NHT Global ansvarar inte på något sätt för distributörens okunnighet om rätt och aktuell information om han eller hon missar i det här avseendet. I händelse av en konflikt mellan avtalet och någon sådan ändring är det ändringen som ska gälla. Om företagsbroschyrer, produktkataloger, prislistor, litteratur, webbplats, information som sänts via fax osv. revideras kommer endast den senaste versionen att vara godkänd för användning av NHT Globals distributörer.

Rapportering av policyöverträdelser. Distributörer som upptäcker en policyöverträdelse av en annan distributör bör skicka in en skriftlig rapport om överträdelsen till NHT Globals juridiska avdelning antingen via fax, vanlig post eller e-post. Sådana dokument måste vara försedda med den upptäckande distributörens underskrift och identifikationsnummer. Anonyma klagomål accepteras inte. Obs: Inga telefonsamtal accepteras med sådana frågor eftersom dokumentationen måste presenteras skriftligt, både från de klagande parterna och slutligen från den eller de personer som uppgetts ha gjort policyöverträdelsen. Uppgifter om händelsen, såsom datum, antal förekomster, berörda personer, vittnen och eventuell annan dokumentation bör ingå i rapporten.

Hela avtalet. Detta avtal (som består av dessa regler och riktlinjer, ansökan och avtalet för distributörer samt kompensationsplanen), i sin nuvarande form eller enligt kommande justeringar, utgör parternas hela överenskommelse om deras relation samt tillhörande och relaterade frågor. I händelse av konflikt mellan bestämmelserna i regler och riktlinjer, ansökan och avtalet för distributörer samt kompensationsplanen ska bestämmelserna i ansökan och avtalet för distributörer ha företräde.

X